Friday, January 15, 2010

ဘ၀စၞသတ္၀ိ

ႀယၜညးမြဲ ဟြံမြဲတၜအေခါင္ဘ၀မႝိဟ္ ပႛဲအခိင္ပစၥဳပၸန္ဏံ ယ၀္သၵဟ္ တသုိက္ဘ၀မႝိဟ္ေလ၀္ ဟြံမြဲကုညးဂွ္ကုီ။ ဒွ္ဘ၀ဒမႜဳမြဲ။ တသုိက္ဘ၀မႝိဟ္ဂွ္ဂွ္ ဟြံတုပ္သၞဟ္ကဪုတသိုက္ဘ၀မႝိဟ္ မႝဳံကုဪအေခါင္ဘ၀မႝိဟ္တံဂွ္ရ။ ဘ၀ညးဂွ္ေလ၀္ ကႛန္ဒၞံင္ ဗုီဘ၀စၞသတ္၀ိကုီ၊ ဗလးဒႝဲါမႝဳံဒၞံင္လပၚပႛဲသတ္၀ိ မဒွ္ဒတန္ညးေတံဂွ္ လွဲလးေကြံသန္သြံ စၞသတ္၀ိမစၞတ္လ၀္ရ။ ဗြဲစၞတ္ ဗုီစၞသတ္၀ိ မေပႜာပ္လ၀္စုိတ္မဖွ္သာ္ဂွ္ ေဍံဟြံဒွ္၊ ခါရညးေတံ ႐ုန္ေ႓တ္တိတ္ကႜဳင္ ႏူေခႝာ္သတ္၀ိဂွ္တုဲ မဂြံဆုဪေကတ္သမႜဲလုိက္မၢး ၾသ...ဗလးဒႝဲါအဲမတန္မံင္ဂွ္ ကႛန္ေကြံရဏး။ ပမာသာ္၀ြံကုီရ ဘ၀မႝိဟ္ မသကၠဳအေခါင္ဘ၀မႝိဟ္စၞတ္မြဲဂွ္ သၞဟ္ကုဪဘ၀စၞသတ္၀ိရ။ ပႛဲဒႝဲါဒတန္ညးေတံ ႓ုိန္ရဒွ္တၜဘ၀ဟြံမြဲကုဪအေခါင္မႝိဟ္ကုီေလ၀္ ပႛဲစုိတ္ညးေတံ တၞာေလွ္ကုီရ။ မြဲလကာရ ႓တ္ကႝာတ္ကုဪဘ၀ညးသအာင္မၢး ကႛန္ေျဂက္ေလာန္သန္။

မႝိဟ္မသကၠဳအေခါင္ဘ၀မႝိဟ္ဂွ္ ပသာ္မဒွ္ဂွ္ေရာ။ ပႛဲဒႝဲါဒတန္ဇကုမမံင္ကႜဳင္ႏူဂ၀္ေတံဂွ္ရေလ၀္ သၵးဒုင္ဘဲပ႐ုိက္ ဒဒုိက္မဂႜဳိင္ကုဪသာ္။ စုိတ္မဒးစံင္တူပူဆာ၊ စုိတ္မဒးေသၝာံျဇလၝာပ္လၝာတၜ လၞဳိန္ကာလရ။ ဘဲပ႐ုိက္ဒဒုိက္တံဏံဂွ္ လၢဴအာကုဪမႝိဟ္တံဂွ္တုဲ မႝိဟ္တံဂွ္ ႓ုိန္ရဒွ္တၜဘ၀မသက္ကုအေခါင္ဘ၀မႝိဟ္ကုီေလ၀္ ပဲါဒၜေကႜံဟြံမာန္ေဟင္။ ညးလၝဳဪတံ ေပႜာပ္လ၀္စုိတ္ သာ္၀ြံ၊ အုဪ...ကမ္ကုသုဪဇကု ေဍံဖန္ဖက္ကႜဳင္သာ္ဏံေတွ္ သၵးမံင္အာ၊ သၵးေအင္ဒုင္အာ ဗုီဏံရေလ၀္။ ဗုီလုဪဂြံပေရာ ဂးတုဲ ပႜာံဗဇးဒၞံင္စုိတ္တြဳဪရ။ ကမ္ကုသုဪဇကု ဇကုဟြံဂြံဖန္ဖက္တုဲ ညးတႝဟ္ကႜဳင္စှေရင္ကုဪတုဲ ဇကု ဒုင္စ တာံအစှအေရင္ညးသအာင္တံရဟာ။ လစြံစုိတ္မဖွ္သာ္ဂွ္ ဟြံႀကဳိက္ကုဪေခတ္ကာလလၞဳဟ္ဏံရ။

ဘ၀ဇကု ညံင္ေသၢာံဒွ္ဘ၀မႝဳံကုဪအေခါင္ဂွ္ လုဪမာဲဇကု သၵးေကႜာန္ဗဒွ္ရ။ ဟြံေကႜာန္ဗဒွ္ေကတ္ ဘ၀မႝဳံကုဪအေခါင္မႝိဟ္စၞတ္ မြဲတုဲ မံင္အာ အတုိင္ဘ၀ဒမႜဳဏံရဟာ။ ပႛဲေခတ္ပစၥဳပၸန္ဏံ ဘ၀မႝိဟ္မသကၠဳအေခါင္အ၀ုဪဂွ္ ဒႝဲါအာ မုက္မတ္ဒးသ၀္၊ ဒႝဲါမံင္ ညးပမြဲသြတ္၊ ဇၞာပ္ကေလာန္မေကႜာန္ ဒွ္၀ါတ္ဂါတ္၊ ဇၞာပ္ကသပ္မခ်ပ္ ဒွ္လၝဳသၞး၊ ဇၞာပ္ပတုဲကာ ညးကႜဳင္ပထုဲ၊ သၝိဇကု ဒွ္သၝိညး၊ ကႜံသြ၀္၀ါဂူဗၝဇကု ဒွ္ကႜံသြ၀္၀ါဂူဗၝညး၊ ျဒပ္ဇကုမပေကာံပေက၀္လ၀္ နဍာ္ပလက္တံဂွ္ ဇကု ဟဂြံဒွ္တႜတုဲ ညးတႝဟ္ကႜဳင္ပႜံင္ေကတ္ဏာ။ ဣဏံဟာ မေကာ္စ တသုိက္ဘ၀မႝိဟ္မသကၠဳအေခါင္မႝိဟ္။ အရာအုိႆုီ မကၱဳဪဒွ္ဒၞံင္ ဗုီလဟုီလတူဂွ္ ဟုိတ္ႏူကမ္ကုသုဪဟာ။ အရာလပၚပေရံအုိႆုီ မကၱဳဪဒွ္ဒၞံင္ ကုမႝိဟ္တံဂွ္ ကမ္ကုသုဪမႝိဟ္တံဂွ္ရ စှေရင္ဖန္ဖက္ဒၞံင္ဟာ။ ဟြံေသင္။ ပမဂြံဟုီတၜသာ္ဏံေရာ။ အရာလပၚပေရံအုိႆုီ ညံင္ေသၢာံကၱဳဪဒွ္ ကုမႝိဟ္တံဂွ္ ညးမြဲလပၚေတံ မဖန္ဗၵဟ္ စှေရင္ဒၞံင္ေရာင္ဂွ္ ႀကဳိက္ကုဪသၵးတီရ။ ကမ္ႏူအတိက္ေတံ ဖန္ဖက္လ၀္တုဲ ပုဦမၵးကႜဳင္ဒွ္ဘ၀မသကၠဳအေခါင္မႝိဟ္စၞတ္ ယ၀္သဟုီသာ္၀ြံမၢး ညးမႝဳံကုဪအေခါင္မႝိဟ္မကႛဳိက္ေပင္ဒၞံင္တံဂွ္ ကမ္အတိက္ေတံ ဟြံဖန္ဖက္ကုဪသၵဟ္။ ဘ၀မႝိဟ္သုိက္ မႝိဟ္ေလာဲ မႝိဟ္ဒုိက္ မႝိဟ္၀ါတ္ ကုဪဘ၀မသကၠဳအေခါင္မႝိဟ္ ႓ါသာ္၀ြံ ေဍံဟြံတုပ္ရင္သၠံေဟင္။ ပႛဲဒႝဲါ၀ြံ ဘ၀မႝိဟ္သုိက္ေလာဲ မႝိဟ္ဒုိက္၀ါတ္တံဂွ္ ဟြံရုဲ၊ မႝိဟ္ေလာဲကီု မႝိဟ္ဒုိက္ကီု ယ၀္ဒွ္ဘ၀မသကၠဳအေခါင္မႝိဟ္မၢး သာ္လဪုသၢဳတ္သြာတ္ငၝဳဟ္မးဘ၀မႝိဟ္ဂွ္ေရာ။ ဘ၀မသကၠဳအေခါင္ဘ၀မႝိဟ္ဂွ္ေရာင္ သၞိက္ဂး။ ႓ုိန္ဒွ္တၜဘ၀မသုိက္ေလာဲကုဪေလ၀္ ယ၀္သဒွ္ဘ၀မသကၠဳအေခါင္မႝိဟ္မၢး ဘ၀မႝိဟ္သုိက္ေလာဲဂွ္ ကႛဳိက္ေပင္ရ ဟုီဂြံဟာ။ မႝိဟ္ဒုိက္ မႝိဟ္၀ါတ္တံေလ၀္ ယ၀္သဒွ္ဘ၀မသကၠဳအေခါင္မႝိဟ္မၢး ဘ၀မႝိဟ္ဒုိက္ဂွ္ ပေရံေလာန္ကႛင္ေကြံ။

မႝိဟ္သုိက္ကုီလ၀္ မႝိဟ္ဒုိက္ကုီလ၀္ ယ၀္ခါရဟြံဒွ္ဘ၀မႝဳံကုဪအေခါင္မႝိဟ္စၞတ္ ကႛဳိက္က္ေပင္င္မၢး ဘ၀မႝိဟ္တံဂွ္ တုပ္သၞဟ္ကုဪ ဘ၀စၞသတ္၀ိရ။

pika26

0 comments:

Post a Comment

© Design by Todd Dominey. ဗှသၱာ